A3   ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ K 31. 12. 2015     

 

Jednodenní specializovaný seminář                 

 

 MÍSTO KONÁNÍ:     KLUB TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

 DOPRAVA:               z nádraží autobusem č. 5, vystoupit na zastávce nám. T. G. Masaryka            

 DATUM KONÁNÍ:   13. ledna 2016

 DOBA KONÁNÍ:      prezentace 8.30 - 9.00 hod., seminář 9.00 – 14.00 hod. 

 CENA:                      1000,-- Kč + 210 DPH, tj. celkem 1210,-- Kč/osoba
                                   cena zahrnuje školné, občerstvení a pracovní materiály

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ:    Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSC

Profesorka katedry finančního účetnictví a auditingu na VŠE Praha. Členka Výkonného výboru  Komory auditorů ČR. Členka redakční rady odborných časopisů Auditor, Účetnictví, Daňový expert. Autorka řady odborných publikací a vynikající lektorka.

 

Účetní závěrka podnikatelů

k 31. 12. 2015  

 

-          Legislativní rámec účetní závěrky (Zákon č. 263/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovená zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, České účetní standardy pro podnikatele, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS).

-          Příprava účetnictví na účetní závěrku, předuzávěrkové operace (zúčtování výsledků inventarizace, opravné položky, kursové rozdíly, rezervy, dohadné položky, úprava účetního výsledku hospodaření na daňový základ, účtování o splatné dani, odložená daň).

-          Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu). Příloha k účetní závěrce. Vypovídací schopnost, zajištění srovnatelnosti údajů vykazovaných v účetní závěrce s minulým účetním obdobím.

-          Následné povinnosti účetní jednotky (ověřování účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zveřejňování údajů z účetní závěrky.

-          Nejčastější chyby a nedostatky zjišťované při auditu účetní závěrky v jednotlivých oblastech

-          Účetní aktuality a změny v účetnictví pro rok 2016 a jak se na ně připravit (novela zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek se zaměřením na vyhlášku č. 500/2002 Sb. pro podnikatele).

-          Dotazy, diskuse.

 

Kurs je určen pro účetní, kteří účetní závěrku sestavují, pro statutární orgány, které ji podpisují a nesou za ní odpovědnost, stejně jako pro vedoucí pracovníky a ostatní uživatele, kteří chtějí informacím z účetních závěrek porozumět nebo je používají pro svá rozhodování.

 

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK - PŘI OBJEDNÁNÍ  SEMINÁŘŮ A1+A2+A3 - CENA CELKEM 2550,-- Kč bez DPH + 536,-- Kč DPH, tj. celkem 3086,-- Kč/ osoba (tj. 850,-- Kč bez DPH za 1 seminář)

Pokyny k platbě:                        

Číslo účtu: 153172938/0300, VS = Vaše IČ, SS = A3. Úhradu proveďte alespoň 2 dny před konáním semináře. Platbu hotově v den školení prosím sdělte v kolonce Vaše zpráva na přihlašovacím formuláři nebo v e-mailu.

Při odhlášení před zahájením semináře nepožadujeme storno poplatky.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OBDRŽÍ JEDNU VSTUPENKU NA PŘEROVSKÝ BAZÉN ZDARMA.

Před každým seminářem bude probíhat prodej vybraných publikací odborné literatury. Na nabízené tituly bude poskytována sleva ve výši 10 %.

Teplo Přerov a.s.