DISPEČINK

Provozovatel: Teplo Přerov
Kontakt: tel.: 606 678 010  
Vizualizace a částečná dodávka MaR: Energie MaR s.r.o.

Systém monitoruje a řídí 25 výměníkových stanic různých výkonů a 302 objektových předávacích stanic (OPS) pro výrobu teplé užitkové vody a ohřev UT.
Výměníkové stanice a objektové předávací stanice jsou řízeny systémem Johnson Control DX9100, FX15, FX16, SC9100 a Teco TR303 (kompletní dodávka Energie MaR).  

Pohled na dispečinkDispečerské pracoviště je realizováno na platformě OS Windows 7 a SW Reliance 4(kompletní dodávka Energie MaR).
Do dispečerského pracoviště je zavedeno cca 48 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry, data z měřičů tepla, poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek atd.), které jsou kompletně archivovány na dispečerském PC. 
Systém umožňuje kompletní správu přes internetové spojení.

Celkový popis soustavy:
Soustava centrálního zásobování teplem je tvořena 25 výměníkovými stanicemi. Vstupní energie jsou dodávány firmou Veolia Energy ČR divize Přerov. Výměníkové stanice a všechny domovní stanice (OPS) jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, stavy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícími systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícími systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím místních rozvodů kabelové televize. Tento rozvod se chová jako klasická ethernetová síť, což zároveň umožňuje šíření potřebných dat dále po internetu. Řídící systémy jsou proto na tuto síť připojeny přes převodníky rozhraní RS485 na ethernet. Rozvody kabelové televize jsou řešeny z části metalickým a z části optickým vedením. 

Centrální dispečerský systém řídí a monitoruje 25 výměníkových stanic a 302 objektových předávacích stanic rozprostřených po katastru města. Pro řízení provozu těchto technologií jsou použity řídící systémy Johnson Control a Teco, které jsou většinou doplněny rozšiřujícím modulem vstupů a výstupů.
Vizualizace je zpracována v programu Reliance 4 české firmy GEOVAP s.r.o. Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z centrálního pracovišťě, které může být integrováno do místní počítačové sítě nebo internetu. Zobrazení vizualizace i zpracování naměřených či archivovaných dat je potom možné z kteréhokoliv počítače v síti. V případě internetu se dá říct, že z ktréhokoli počítače na světě, který je k internetu připojen.  

Centrální dispečerský systém realizovaný na systému Reliance 4 je schopen obsluze zobrazovat hlavní stavy technologií z celého města na jediné obrazovce. Tím má obsluha okamžitý přehled o celé soustavě. Jediným kliknutím potom lze otevřít okno vybrané technologie s kompletním technologickým schématem (viz. obrázky).

Sběr dat

Hlavní PC centrálního dispečerského systému (Reliance Runtime Server):
Hlavní PC centrálního dipečerského pracoviště má kromě klasické "vizualizační" funkce také funkci koncentrátoru dat. Znamená to, že toto PC čte, zpracovává a archivuje data z připojených technologií soustavy a zároveň je poskytuje svému okolí. Současně je plnohodnotným internetovým serverem.

Klienská PC centrálního dispečerského systému (Reliance Runtime Klient):
Klienská PC již nekomunikují přímo s technologiemi soustavy, ale získávají data po počítačové síťi (ethernet LAN/internet) z hlavního PC. Jedno klientské PC je pro větší komfort umístěno přímo u hlavního PC na centrálním dispečerském pracovišti. Dispečerům je tak umožněno zcela nezávisle a plnohodnotně pracovat na dvou vizualizačních systémech. U velkých regulačních soustav se tento komfort stává nutností. Další klientské PC je servisní počítač, kterým se lze připojit kdekoli z internetové sítě. Ten slouží hlavně firmě která zajišťuje servis ke sledování soustavy regulačních technologií přímo ze sídla firmy. Toto připojení umožňuje mít plnohodnotné dispečerské pracoviště kdekoli, kde se lze připojit na internet. Tak může servisní firma poskytovat v případě nutnosti okamžitou pomoc nebo provádět kdykoli servisní nastavení parametrů pro ovlivnění kvality regulace.  

Připojení k systému pomocí Internet Exploreru (Reliance J):
Další možností systému je nahlížení na dipečerské pracoviště přs Internet Explorer, který je standardní součástí Windows bez nutnosti jakéhokoli dalšího instalovaného SW. Toto připojení umožňuje našim odběratelům nahlížet na svojí domovní předávací stanici z pohodlí svého domova. Odběratel má tak okamžitý přehled o aktuálním stavu technologie, případně má přístup do archivních hodnot měření. Tento způsob připojení je využíván i managmentem firmy, který má tak stejný přehled o soustavě technologií jako dispečer přímo na centrálním dispečerském pracovišti. Nadřízení dispečerů takto mohou kdykoli kontrolovat jejich práci.  

Síť měřičů tepla:
Data z přibližně šesti stovek měřičů tepla jsou přenášena stejně jako data technologická prostřednictvím kabelové televize. Pro sběr dat z nich je vyhrazeno jedno specielní PC. Tyto data jsou potom dále předávána hlavnímu dispečerskému PC. Předpokládá se, že tento systém bude v brzké době přepracován a komunikační síť měřičů tepla bude připojena přímo k hlavnímu PC centrálního dispečerského pracoviště.  

Obrázky z centrálního dispečerského systému:
Souhrná tabulkaPřehledová tabulka dává obsluze celkový přehled o stavu regulace či případných poruchách všech připojených technologií. Okno obsahuje zhruba tisícovku připojených signálů. Z přehledové tabulky je možno kliknutím na tlačítko příslušné technologie okamžitě otevřít okno se schematem vybrané technologie. Na pravé straně obrazovky se nachází navigační lišta, která usnadňuje navigaci a přepínání mezi jednotlivými obrazovkami.  

 

 

EC1

Ukázka jedné z největších výměníkových stanic: Celé technologické schema stanice je vměstnáno na jedinou obrazovku. Tím je zajištěn dokonalý přehled o celé technologii. Na první pohled jsou zřetelné poruchy (červená barva), přístroje v provozu (zelená barva). O průběhu regulace dává informace plovoucí graf, který zobrazuje měřené veličiny za poslední hodinu. Z obrazovky je možné zadávát hlavní parametry nastavení.

 

 

Dvořákova 53Ukázka technologie oběktové předávací stanice: Obrazovky všech technologií jsou pro přehlednost strukturovány stejným způsobem. Tím si uživatel snadno osvojí filozofii zobrazení. Všechny přístroje v obrazovkách jsou v reálu opatřeny bublinovou nápovědou. V obrazovkách jsou striktně dodržována pravidla, kterými je zajištěna dokonalá přehlednost:
barevná znázornění stavů:
červená - porucha, alarm
zelená - chod, provoz, sepnutý stav
žlutá - nestandardní stav, upozornění
šedá - prvky ve vypnutém stavu bez poruchy
typ přístrojů:
Analogové hodnoty, které lze zadávat (měnit) uživatelem jsou znázorněny bílým displejem.

GrafVšechny analogové hodnoty měření, povely ventilů, vypočítané žádané teploty jsou archivovány na pevném disku v minutových vzorcích. Z obrazovky technologie mají uživatelé rychlý přístup do grafové sestavy, ve které jsou tyto archivované stavy zobrazeny v přehledném grafu. Ten je v mnoha případech nenahraditelnou pomůckou, která umožní sledovat vztahy mezi jednotlivými měřenými veličinami jejich vzájemné ovlivňování a reakce. Tím lze snadno regulovanou soustavu snadno a kvalitně odladit. Časová délka zobrazovaného grafu je omezena pouze prostorem na pevném disku počítače. Tak je možno porovnávat aktuální průběhy s průběhy i několik let starými.

Hodnoty, které není žádoucí zobrazovat v grafu je možno zobrazit v tabulce (viz. obrázek níže). Uživatelé tak mají k dispozici tabulky s deními odečty z měřičů tepla, spotřeby vody, vypočítané denní průměrné venkovní teploty atd.
Dalším typem archivovaných hodnot můžou být stavy, alarmy a povely. Ty se archivují pouze pokud dojde k jejich změně a jsou zobrazeny v tabulce stavových hlášení. Z něj lze snadno dohledat, kdy se např. čerpadlo topné vody na výměníkové stanici zaplo, vyplo, nahlásilo poruchu atd. (viz. obrázek níže).

Časové plány

Měřiče tepla Velká Dlážka JIH

Archivovaná stavová hlášení

 

 

 

 

Teplo Přerov a.s.