A1   DANĚ Z PŘÍJMŮ – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY R. 2015 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2016                     

 

 Jednodenní specializovaný seminář

 

 MÍSTO KONÁNÍ:    KLUB TEPLO, Horní nám. 9, Přerov

 DOPRAVA:               z nádraží autobusem č. 5, vystoupit na zastávce nám. T. G. Masaryka            

 DATUM KONÁNÍ:   10. prosince 2015

 DOBA KONÁNÍ:      prezentace 8.30 - 9.00 hod., seminář 9.00 – 14.00 hod. 

 CENA:                      1000,-- Kč + 210 DPH, tj. celkem 1210,-- Kč/osoba
                                   cena zahrnuje školné, občerstvení a pracovní materiály

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ:   Ing. Otakar Machala

Daňový poradce, člen odborných sekcí Účetnictví, Daň z příjmů právnických osob a Daň z příjmů fyzických osob při Komoře daňových poradců ČR. Dlouholetá přednášková a publikační činnost.

 

 Daně z příjmů - aktuální problémy roku 2015 a připravované změny pro rok 2016


Seminář bude zaměřen na aktuální otázky a sporné věci v oblasti daně z příjmů fyzických a
právnických osob, které činí v praxi největší problémy a u kterých se vyskytují protichůdné názory a rovněž na změny připravené nejen v této oblasti pro rok 2016.

OBSAH

- Aktuality v oblasti účetnictví

· nová směrnice EU o účetnictví - novela zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky
· kategorizace účetních jednotek
· změna podoby a obsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy
· novinky ve zveřejňování účetní závěrky
· oceňování vlastní výroby

- Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti

· výhody a rizika naturální mzdy
· zápůjčky zaměstnancům a jejich zdanění
· správné posouzení příjmů společníka za činnost pro obchodní společnost
· souběh funkcí u statutárních orgánů v letech 2015 – 2016

- Daňové podmínky samostatné činnosti

· správné zdanění příjmů z individuální činnosti - § 7, § 9 nebo a § 10
· výdajové paušály – praktické postupy a judikatura
· zdanění odměn rozhodčích
· autorské honoráře

- Daňové ošetření příspěvků do fondu oprav SVJ
- Prodej obchodního podílu – rizika zdanění
- Nezdanitelné části základu daně a slevy na daních

· sleva za umístění dítěte – novela zákona
· praktický postup využití slev daňovými nerezidenty
· slevy na vyživované děti – daňová optimalizace a připravované změny
· nová sleva na elektronickou evidenci – podmínky využití

- Daňová přiznání fyzických osob – povinnost použití datové schránky
- Osvobození zdanění podílů na zisku – zpřísnění podmínek
- Komplikace při zdaňování bezúplatných plnění
- Cena obvyklá – spojené osoby

· spojená osoba jako člen orgánu korporace
· plnění za netržní ceny včetně bezúplatných plnění

- Daňové a nedaňové výdaje

· zaměstnanecké benefity
· daň z nabytí nemovitých věcí a ostatní daně v daňových nákladech

- Odpisování hmotného majetku

· podmínky odpisování majetku nájemcem
· výdaje na přeložky inženýrských sítí
· daňové odpisy při doměrku daně z příjmů

- Zákon o rezervách

· rezerva na likvidaci solárních panelů
· opravné položky ke starým a novým pohledávkám – změna tvorby

- Připravované změny daňových zákonů v dalších letech

- Diskuse

 

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK - PŘI OBJEDNÁNÍ  SEMINÁŘŮ A1+A2+A3 - CENA CELKEM 2550,-- Kč bez DPH + 536,-- Kč DPH, tj. celkem 3086,-- Kč/ osoba (tj. 850,-- Kč bez DPH za 1 seminář)

 

Pokyny k platbě:                        

Číslo účtu: 153172938/0300, VS = Vaše IČ, SS = A1. Úhradu proveďte alespoň 2 dny před konáním semináře. Platbu hotově v den školení prosím sdělte v kolonce Vaše zpráva na přihlašovacím formuláři nebo v e-mailu.

Při odhlášení před zahájením semináře nepožadujeme storno poplatky.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OBDRŽÍ JEDNU VSTUPENKU NA PŘEROVSKÝ BAZÉN ZDARMA.

Před každým seminářem bude probíhat prodej vybraných publikací odborné literatury. Na nabízené tituly bude poskytována sleva ve výši 10 %.                                                                                      

Teplo Přerov a.s.