Tepelné hospodářství

 

Společnost Teplo Přerov a.s. zajišťuje

 

·         výroba a rozvod tepelné energie na základě licence

pro skupinu 31 – č. licence 310101979 – výroba tepelné energie

pro skupinu 32 – č. licence 320101978 – rozvod tepelné energie

 

·         smluvní vztahy

      o dodávce a odběru tepelné energie

      o nájmu, provozování a údržbě výměníkových stanic a nízkotlakých kotelen

      o nájmu bytů a nebytových prostor

 

·         počet zdrojů:  60 výměníkových stanic pára – voda

       3  výměníkové stanice voda – voda

     17 nízkotlakých plynových kotelen

       1 elektrokotelna

     91 objektových předávacích stanic

 

·         počet vytápěných bytů:                                                            13 400

 

·         počet vytápěných nebytových prostor:                                         145

 

·         celkové m2 otápěné plochy:                                                  930.793

 

·         počet uzavřených smluv o dodávce a odběru tep. energie:        237

 

Součástí tepelného hospodářství, které je v majetku nebo v nájmu společnosti,  je celkem 60 ks výměníkových stanic pára/voda.

Ve výměníkové stanici zajišťuje přenos tepelné energie z parního média do topné vody, zajišťující vytápění objektů a dále zde dochází k ohřevu teplé užitkové vody. Z výměníkových stanic jsou v rámci extravilánu města Přerova vedeny potrubní rozvody do odběrových míst,  a to pomocí čtyřtrubkových nebo dvoutrubkových systémů.

 

Dalším typem jsou výměníkové stanice s přeměnou energie systémem voda/voda,  kterých máme 3 ks.

 

Zdroje tepla s přeměnou energie systémem plyn/voda,  jsou plynové kotelny, kterých máme    17 ks.

 

Zdroje tepla s přeměnou energie systémem el. energie/voda,  jsou elektrokotelny, kterých máme    1 ks.

 

U dvoutrubkových systémů, řešených převážně předizolovanými potrubími, je v každém napojeném objektu instalována objektová předávací stanice tlakově závislá s ohřevem teplé užitkové vody.

Celkový počet objektových předávacích stanic je 91 ks.

 

Objektové předávací stanice pomocí vlastní ekvitermní regulace zvyšují komfort vytápění objektů a to dle skutečných potřeb v závislosti na aktuální venkovní teplotě a respektují optimální vytápění místností objektu. Další výhodou objektových předávacích stanic je přímý ohřev teplé užitkové vody přímo v objektu, bez zbytečných tepelných ztrát ve venkovních rozvodech. Přímý ohřev TUV dále zvyšuje kvalitu teplé užitkové vody.

 

Společnost dále provozuje 16 ks nízkotlakých plynových kotelen, které zajišťují výrobu topné vody a přípravu teplé užitkové vody.

Teplo Přerov a.s.