KÓD SEMINÁŘE: 12

NÁZEV:

JAK SPRÁVNĚ ČÍST V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

  Jednodenní specializovaný seminář
MÍSTO KONÁNÍ: KLUB TEPLO, Horní nám. 9, Přerov
DOPRAVA: z nádraží autobusem č. 105, vystoupit na zastávce nám. T. G. Masaryka
DATUM KONÁNÍ: 4.1.2018
DOBA KONÁNÍ: prezentace 8.30 - 9.00 hod., seminář 9.00 – 14.00 hod.
CENA: 1 000 Kč + 21% DPH, tj. celkem 1 210 Kč/osoba
(cena zahrnuje školné, občerstvení a pracovní materiály)
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Profesorka katedry finančního účetnictví a auditingu na VŠE Praha. Členka Výkonného výboru  Komory auditorů ČR. Členka redakční rady odborných časopisů Auditor, Účetnictví, Daňový expert. Autorka řady odborných publikací a vynikající lektorka.

Seminář je určen pro účetní a ekonomy a podá informaci o tom, jak správně číst v účetních výkazech a jak si z uvedených údajů udělat správné závěry, které můžou použít buď pro řízení firmy nebo i jako signál, že v účetnictví je něco špatně.

Program:

  • Rozvaha - obsah jednotlivých položek rozvahy (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky, vlastní kapitál, časové rozlišení) a jejich oceňování (včetně operací prováděných v cizích měnách), vazba na rozvahové účty hlavní knihy.

  • Výsledovka - obsah jednotlivých položek výsledovky, vazba na výsledkové účty, struktura výsledku hospodaření, transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmu, splatná a odložená daň.

  • Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) - obsah jednotlivých položek výkazu, struktura a vypovídací schopnost výkazu. Vazba na ostatní účetní výkazy, případně na účty v hlavní knize.

  • Přehled o změnách vlastního kapitálu - struktura výkazu a vypovídací schopnost. Vazba na rozvahu, případně na účty v hlavní knize.

  • Příloha v účetní závěrce - obsah přílohy, doplňující informace k  účetním výkazům (co v účetních výkazech nenajdeme).

  • Základní ukazatele finanční analýzy z účetních výkazů (rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost). Aplikace na příkladech.

  • Diskuse.

 

 

 

Teplo Přerov a.s.