KÓD SEMINÁŘE: 11

NÁZEV: DANĚ Z PŘÍJMŮ – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROKU 2017 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2018
  Jednodenní specializovaný seminář
MÍSTO KONÁNÍ: KLUB TEPLO, Horní nám. 9, Přerov
DOPRAVA: z nádraží autobusem č. 105, vystoupit na zastávce nám. T. G. Masaryka
DATUM KONÁNÍ: 7.12.2017
DOBA KONÁNÍ: prezentace 8.30 - 9.00 hod., seminář 9.00 – 14.00 hod.
CENA: 1 000 Kč + 21% DPH, tj. celkem 1 210 Kč/osoba
(cena zahrnuje školné, občerstvení a pracovní materiály)
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Otakar Machala

daňový poradce, člen odborných sekcí Účetnictví, Daň z příjmů právnických osob a Daň z příjmů fyzických osob při Komoře daňových poradců ČR. Dlouholetá přednášková a publikační činnost.

 

Seminář bude zaměřen na sporné a v současné době doměřované záležitosti, jako je otázka tvorby dohadných položek na audit, daň z nabytí nemovitých věcí jako daňový výdaj, možnost uplatnění odpisu pohledávky z obchodního styku při jejím neuhrazení a plnění od pojišťovny, a vliv absolutně neplatných smluv na související daně. Věnovat se bude i právní (ne)závaznosti stanovisek Finanční správy v rámci tzv. správní praxe a názoru Nejvyššího správního soudu na tyto otázky.

Upozornit je třeba na chyby při zdaňování různých typů příjmů (z prodeje obchodních podílů, zaměstnaneckých benefitů) a na radikální změnu výkladu při zdanění příjmů z malých fotovoltaických elektráren. U právnických osob potom např. na způsob zdanění příjmů korporace v období mezi jejím založením a vznikem.

Obecný dopad mají změny v oblasti daňových odpisů majetku a zdaňování příjmů od správce daně z titulu úroků z prodlení.

Podrobně budou probrány také sporné otázky související s daňovým pohledem na bezúplatné příjmy a plnění mezi tzv. spojenými osobami. Posluchači budou rovněž upozorněni na očekávané budoucí změny v daňové oblasti.

 

OBSAH:

 • Vybrané otázky účetnictví s dopadem na daň z příjmů
  • účtování dlouhodobých zakázek
  • správný okamžik zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

 • Předmět daně – ocenění nepeněžního příjmu FO

 • Vybrané příjmy osvobozené od daně
  • nemovité věci – jiné zdanění vypořádání spoluvlastnictví
  • osvobozené bezúplatné příjmy
  • chyby při stanovení osvobození příjmů z prodeje obchodních podílů

 • Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti
  • varianty zdanění příjmů ze zaměstnaneckých akcií
  • nová podoba a formy prohlášení poplatníka ze závislé činnosti
  • rozšíření okruhu zaměstnaneckých benefitů v roce 2018
  • užívání manažerského vozidla několika zaměstnanci
  • zdanění příjmů aktivních záloh
  • mezinárodní pronájem pracovní síly – vývoj judikatury

 • Příjmy ze samostatné činnosti
  • radikální změna výkladu ke zdanění příjmů z malých fotovoltaických elektráren
  • paušální výdaje ve sporných případech (rozhodčí, sportovci, společnost - sdružení)
  • paušální daň - podmínky a praktický postup

 • Nabývací cena jako daňový výdaj u prodeje družstevních bytů

 • Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů
  • problémy se slevou na pobyt dětí v předškolním zařízení
  • navýšení daňového zvýhodnění na děti a možnosti daňové optimalizace
  • zpřísnění podmínek pro daňový bonus
  • sleva na evidenci tržeb

 • Žádost o vrácení přeplatku daně z příjmů fyzických osob od roku 2017

 • Převody zisku právnických osob
  • režim zdanění zálohy na podíl na zisku od roku 2017
  • zdanění výnosu z podílu na zisku přijatého společností před jejím vznikem

 • Příjmy z pojištění u SVJ - změna zdanění

 • Zdanění úroků z prodlení zaviněných správcem daně

 • Postup při sražení daně z příjmů v zahraničí

 • Komplikace při stanovení základu daně - § 23 ZDP
  • bezúplatné příjmy a postup při jejich zdaňování
  • spojené osoby a bezúplatná plnění – cena obvyklá?

 • Vybrané daňové a nedaňové výdaje
  • náklady na dopravu – úprava pro výpůjčky
  • daň z nabytí nemovitých věcí v daňových výdajích – dopady novely zákonného opatření

 • Změny a problémy odpisování hmotného a nehmotného majetku
  • právo stavby u poplatníků s daňovou evidencí
  • změněný režim odpisování nehmotného majetku
  • rozšíření možnosti odpisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem
  • nový daňový režim nabývání spoluvlastnických podílů na hmotném majetku
  • změna uplatnění hodnoty likvidované stavby v ceně nové výstavby
  • výhrada vlastnictví a zajišťovací převod práva

 • Zákon o rezervách a pohledávky
  • rezerva na likvidaci fotovoltaických panelů
  • opravné položky ke starým a novým pohledávkám

 • Připravované změny v dalších letech

 • Diskuse

 

Teplo Přerov a.s.