Výběrové řízení na pozici ředitele společnosti Teplo Přerov a.s.

Předpokládaný nástup od 1.2.2023

Požadavky :

  • Kvalifikační předpoklady - vysokoškolské vzdělání s preferencí technického směru
  • Dobré organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
  • Odpovědný přístup k plnění úkolů, přesnost, spolehlivost, odolnost proti stresu, vysoké pracovní nasazení
  • Morální bezúhonnost
  • Znalost páce na PC
  • Řidičský průkaz min. skupiny „B“

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady :

  • Strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
  • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tři měsíce
  • Prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, E-mail, datum a podpis uchazeče.

Přihláška s požadovanými doklady musí být doručena v listinné podobě na adresu společnosti Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, nebo předána osobně na sekretariát společnosti v pracovní dny v době od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Termín pro podání přihlášek k výběrovému řízení je do pátku 4.11.2022

Výběrové řízení bude probíhat dvoukolově a vybraní uchazeči z prvního kola budou pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisi. O přesném datu a hodině výběrového řízení budou uchazeči informováni osobně, prostřednictvím telefonu či E-mailu.

 

 


 

Teplo Přerov a.s.